Školní družina 2020/21


________________________________________


Poslání školní družiny
ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji od něho odlišují. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace a částečně také dohledu nad žáky.
Činnost ŠD je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, pokud nejsou přijati k činnosti školního klubu.
Organizace činnosti:
Provozní doba ŠD: 6,15 - 17,00 hod (pátek 16.30 hod.)

6,15 – 7,25 příchod dětí do ŠD, rekreační činnosti
7,30 – 7,40 úklid herny, odchod dětí do šaten
11,25– 13,30 osobní hygiena, oběd , odpočinková činnost – četba, stolní a tvořivé hry
13,30– 15,00 výchovně vzdělávací činnosti (plnění ŠVP ŠD)
15,00– 17,00 individuální hry, vypracování zadaných školních úloh (pouze s písemným svolením zákonných zástupců)
od 15.30 slučování oddělení, odchod dětí ze ŠD

Děti prvních tříd jsou po vyučování převáděny do ŠD vychovatelkou nebo třídní učitelkou, ostatní děti přicházejí samostatně.
K herním aktivitám mimo budovu je využívána zahrada ŠD s průlezkami, veřejná dětská hřiště a hřiště ZŠ.
Ve školním roce jsou pořádány výlety a další akce, o kterých jsou rodiče vždy písemně informováni.
Změny na ŠD:

Z důvodu velkého počtu žáků nižších ročníků bylo v průběhu července 2020 zažádáno a posléze schváleno navýšení kapacity ŠD na počet 260.
Ve školním roce 2020-21 otevíráme 9 oddělení ŠD a můžeme tedy umístit všechny zájemce o školní družinu.
V červnu 2020 byla uvolněna herna ŠD v pavilonu A potřebám Obchodní akademie, oddělení bylo přemístěno na pavilon B spolu s dvěma novými odděleními.Personální zajištění školní rok 2020/21:

1. odd. Fraitová Erika 736 684 319 přízemí G
2. odd. Kamenová Lenka 739 716 209 2. patro G
3. odd. Boubínová Helena 773 077 002 2. patro G
4. odd. Šlingrová Martina 732 814 654 2. patro G
5. odd. Zítková Miroslava 736 187 670 2. patro G
6. odd. Vrchotová Lenka 771 190 007 2. patro G vedoucí vychovatelka
7. odd. Kvačková Kristýna 774 480 403 přízemí B
8. odd. Kuncová Bohumila 736 424 574 přízemí B
9. odd. Fišerová Andrea 731 946 013 přízemí G
Činnost ŠD:
Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje i přípravu na vyučování.
- Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti.
- Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky.
- Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jedná se o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.
- Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání úloh (pouze se souhlasem zákonných zástupců, nikoliv před 15 hodinou, vychovatelka žákům úlohy neopravuje) nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her, upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech.

V době vedlejších prázdnin v průběhu školního roku se provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem přerušuje. V případě, že podá zákonný zástupce nejméně 14 dní předem požadavek docházky dítěte do ŠD, zajistí ŠD provoz při počtu nejméně 10 zájemců z řad zákonných zástupců o umístění dítěte. Zákonní zástupci své dítě přihlašují sami, závazně a písemně. Školní družina pobyt v tyto dny nenabízí.
Stejné podmínky pro zajištění provozu ŠD platí i v době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna, s případným omezením provozu podle pokynů hygienika.
Podmínky průběhu a ukončování vzdělávání ve ŠD:
● Rozhodující pro umístění dítěte do ŠD je věk dítěte (od nejmladšího)
● Dítě je přijímáno na základě podání řádně vyplněné písemné přihlášky zákonnými zástupci
● Docházka do ŠD je stanovena na jeden školní rok (1. září -30. června)
● Výše úplaty 1000,- Kč/ šk. rok je splatná ke dni nástupu dítěte do ŠD (připsání na účet nejdéle do 10. září), v případě neuhrazení částky do tohoto termínu, bude zákonný zástupce informován o ukončení docházky dítěte do ŠD
● Odhlašování ze ŠD je možné vždy k pololetí na základě písemné žádosti zákonného zástupce, který přihlášku podal
● Snížení úplaty je možné dle platných pravidel uvedených ve vnitřním řádu ŠD
● V případech vážného porušení vnitřního řádu ŠD může být dítě podmínečně vyloučeno, při opětovném porušení následně vyloučeno ze ŠD
● O zařazení do ŠD rozhoduje ředitelka školy bez správního řízení.
Plán akcí školní družiny 2020-21
Dlouhotrvající projekt CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Navazující projekt “Čteme s porozuměním” - spolupráce s Městskou knihovnou v Lysé nad Labem - všechna oddělení ŠD
Celoroční projekt „Se skřítkem železnicí po stopách J. A. Komenského” zaměřen na 350. výročí úmrtí J. A. Komenského a Evropský rok železnice 2021
(témata k celoročnímu projektu jsou pouze všeobecná, každé oddělení zvolí a rozpracuje formu plnění podrobněji ve svém měsíčním plánu s přihlédnutím na věk dětí)

ZÁŘÍ
Ukázka výcviku psů
Moje místo ve škole - 1. třídy (seznamování se s novým prostředím)
Seznámení s celoročním projektem a výroba cestovatelských kufříků (nálepky z cest)
Cestování se skřítkem po stopách J. A. Komenského začíná

ŘÍJEN
Podzimní mandaly
Divadélko KOS - 9. 10. 2020
Uherský Brod - rodiště J. A. Komenského
Se skřítkem železnicí na Moravu - Strážnice, Přerov (dětství, studia)

LISTOPAD
„Bubnování” - tělocvična ZŠ
Příprava na Vánoční jarmark
Vláčkem po Moravě - Fulnek, Oderské vrchy, Velké Losiny

PROSINEC
Účast na předvánočním jarmarku
Vánoční besídky v odděleních ŠD
Vánoční výlety

LEDEN
Novoroční návštěva psího útulku
Zábavné luštění 3. tř.
Novoroční výlet železnicí do polského Lešna

ÚNOR
Zábavné odpoledne s agenturou
Den masek - výroba masek na zábavné odpoledne
Anglie - Londýn - dopravní prostředky

BŘEZEN

Divadélko KOS - Zajíčku a slepičko, čípak je to vajíčko?
Velikonoce - soutěž o nejhezčí velikonoční dekoraci
Překvapení pro prvňáčky - výroba drobných dárků k zápisu do ZŠ
Železnicí do Švédska a Nizozemí - Amsterdam, Stockholm, Elblag

DUBEN

„Malování do písku”
Beseda s policií pro 1 třídu
Dopravní den na ŠD
Návštěva Maďarska (Sedmihradsko) a Slovenska (Skalice, Trnava, Púchov, Lednice, Levoča, Prešov)

KVĚTEN
Vystoupení s papoušky
Beseda se zdravotnicí
Šťastný start č. 2 pro budoucí 1.r. se zápisem do ŠD
Ukázka cestovatelských kufříků, vzpomínky na cestu, shrnutí

ČERVEN
„Sranda olympiáda” – zábavné sportovní soutěže na ŠD - (org. ŠK pro děti ŠD)
Klaun Edu - Den dětí
Zápis do ŠD St 2. 6. 2021 15.00 - 17.00 hod (pro budoucí 2. - 4.r.)
admin Designed & Code created by www.OandD.cz