Školní družina 2019/20


________________________________________


Poslání školní družiny
ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji od něho odlišují. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace a částečně také dohledu nad žáky.
Činnost ŠD je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, pokud nejsou přijati k činnosti školního klubu. Činností vykonávaných ŠD se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do ŠD.

Organizace činnosti:
Provozní doba ŠD: 6,15 - 17,00 hod, v pátek 6.15 - 16,30hod

Rozvrh činnosti v jednotlivých odděleních:

6,15 – 7,25 příchod dětí do ŠD, rekreační činnosti
7,30 – 7,40 úklid herny, odchod dětí do šaten
11,25– 13,30 osobní hygiena, oběd
odpočinková činnost – četba, stolní a tvořivé hry
13,30– 15,00 výchovně vzdělávací činnosti – odpočinkové, zájmové, rekreační
15,00– 17,00 individuální hry
vypracování zadaných úloh (pouze s písemným svolením zákonných zástupců)
slučování oddělení, odchod dětí ze ŠD

Personální zajištění školní rok 2019/20:

1. odd. Fritzová Tereza 774 480 403 vestibul ZŠ
2. odd. Fraitová Erka 736 684 319 přízemí G
3. odd. Boubínová Helena 773 077 002 2. patro G
4. odd. Šlingrová Martina 732 814 654 2. patro G
5. odd. Zítková Miroslava 736 187 670 2. patro G
6. odd. Vrchotová Lenka 731 946 013 2. patro G vedoucí vychovatelka
7. odd. Kamenová Lenka 739 716 209 2. patro G

Činnost ŠD:

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje i přípravu na vyučování.
- Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
- Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní
s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
- Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jedná se o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.
- Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání úloh zadaných učitelem (pouze se souhlasem zákonných zástupců, nikoliv před 15 hodinou, vychovatelka žákům úlohy neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

Činností ŠD se mohou zúčastňovat i děti nezařazené do ŠD, pokud se této činnosti neúčastní plný počet dětí přijatých k pravidelné docházce do ŠD stanovený pro oddělení nebo skupinu.

V době vedlejších prázdnin v průběhu školního roku se provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem přerušuje. V případě, že podá zákonný zástupce nejméně 14 dní předem požadavek docházky dítěte do ŠD, zajistí ŠD provoz při počtu nejméně 10 zájemců z řad zákonných zástupců o umístění dítěte. Zákonní zástupci své dítě přihlašují závazně a písemně.
Stejné podmínky pro zajištění provozu ŠD platí i v době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna, s případným omezením provozu podle pokynů hygienika.

Zákonní zástupci dítěte a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.

V 15.30 hodin je činnost oddělení postupně spojována (v oddělení je vždy počet účastníků do 30). Stejně tak se postupuje při spojování činnosti, kdy každé oddělení vykonává jinou činnost – zájmovou, relaxační apod.
Informace o rozdělení dětí jsou vždy zveřejněny na nástěnce.

- Děti prvních tříd jsou po vyučování převáděny do ŠD vychovatelkou nebo třídní učitelkou, ostatní děti přicházejí samostatně.
- K herním aktivitám mimo budovu je využívána zahrada ŠD s průlezkami, veřejná dětská hřiště a hřiště ZŠ.
- Do ŠD mohou být umístěny nepřihlášené děti v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka.
- Ve školním roce jsou pořádány výlety a další akce, o kterých jsou rodiče vždy písemně informováni.

Podmínky průběhu a ukončování vzdělávání ve ŠD:
● Rozhodující pro umístění dítěte do ŠD je věk dítěte (od nejmladšího)
● Dítě je přijímáno na základě podání řádně vyplněné písemné přihlášky zákonnými zástupci
● Docházka do ŠD je stanovena na jeden školní rok (1. září -30. června)
● Výše úplaty 1000,- Kč/ šk. rok je splatná ke dni nástupu dítěte do ŠD (připsání na účet nejdéle do 10. září), v případě neuhrazení částky do tohoto termínu, bude zákonný zástupce informován o ukončení docházky dítěte do ŠD
● Odhlašování ze ŠD je možné vždy k pololetí na základě písemné žádosti zákonného zástupce, který přihlášku podal
● Snížení úplaty je možné dle platných pravidel uvedených ve vnitřním řádu ŠD
● V případech vážného porušení vnitřního řádu ŠD může být dítě podmínečně vyloučeno, při opětovném porušení následně vyloučeno ze ŠD
● O zařazení do ŠD rozhoduje ředitelka školy bez správního řízení.
admin Designed & Code created by www.OandD.cz