Historie
Kroniky a fotografie vyprávějí…
aneb
Jak šel život
v tzv. nové škole v Lysé nad Labem
v letech 1975 - 2010
1.jpg


Kroniky a fotografie vyprávějí... aneb jak šel život v naší škole...

Začala se psát léta sedmdesátá a v Lysé nad Labem vzrůstala potřeba nové školy, která by postačovala zvyšujícímu se počtu školáků. Do tehdejší „staré“ a Masarykovy školy chodilo velmi mnoho dětí a ve školách se muselo vyučovat na směny, protože učebny doslova praskaly ve švech.
Jako místo pro stavbu nové školy byla zvolena lokalita v klidné části města, která se ukázala být dobrou volbou.
st2_1.jpg


Výstavba probíhala v letech 1971 – 1976.


st2_2.jpg
Provoz prvních dvou pavilonů byl zahájen již 3. září 1973. V duchu tehdejší doby obdržela v roce 1975 škola název „Škola 50. výročí založení KSČ“, který se nám dnes připomene například v některých starších knihách školní knihovny a na archivovaných písemnostech.
Škola byla na sedmdesátá léta velmi moderní, počtem pavilonů jedna z nejrozsáhlejších ve Středočeském kraji.
Duch let sedmdesátých na nás vane jak ze zápisů ve školních kronikách, tak z dobových fotografií.
str_3.jpg


Zápis na titulní straně kroniky provedl 1. ředitel školy, pan František Vošmík.

1. září 1973 byla otevřena polovina areálu – 12 tříd prvního stupně, a to pavilony B a C. Pavilon D pro 2. stupeň, pavilon G, školní jídelna – F a objekt pro tělocvičnu – E byly uvedeny do provozu v roce 1975.
Jaká byla hodnota tehdejší stavby školy? Zkuste odhadnout… 40 milionů korun.
V zahajovacím školním roce školu navštěvovalo 266 dětí. Vyučovat začalo 12 třídních učitelek. Rekordmankou je paní učitelka Anna Havelková, která ve škole učila nepřetržitě od roku 1975, vychovala několik generací dětí a stále ještě vypomáhá a jako pamětník může srovnávat začátky a současnost školy.

Děkujeme všem zaměstnancům, pedagogickým i nepedagogickým, kteří na škole působili, ať už dobu kratičkou či dlouhou a zapsali se tak do historie naší školy. Výčet jejich jmen jde do desítek, ba stovek a zasloužil by si zvláštní vydání.

Ředitelé školy

1973 - 1974 František Vošmík

1974 - 1986 Věra Marková

1986 - 1998 Mgr. Božena Bartoňová

1998 - 2007 Mgr. Vlasta Karásková

2007 - dosud Mgr. Marie Nováková

Jaká byla činnost školy v prvních letech?
Ve škole začala fungovat Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže. Započala dlouholetá družba se SSSR – formou pravidelného setkávání a akcí zařazených do „internacionální výchovy“. Škola navázala styky s vojenským útvarem v Milovicích – Mladé a tamější sovětskou školou. O akcích, mezi které patřily např. Běh vítězství, vánoční Jolka apod., byla podrobně vedena kronika Československo – sovětského přátelství.


Výuka 70. let se uskutečňovala v duchu socialistických požadavků. Pravidelně se konaly akce k různým výročím – osvobození vlasti, výročí VŘSR, výročí narození tehdejších ideologických symbolů.
Škola musela plnit nejrůznější závazky související
s působením KSČ a jejích sjezdů.vyst.jpg


Vystoupení ZŠ v hotelu Polabí (dnes Music club Calypsso)Dne 30. června 1976 byl ukončen provoz Základní školy ve Stratově. Od nového školního roku začaly děti ze Stratova navštěvovat naši školu .

V 80. letech školu pravidelně navštěvovalo kolem 700 žáků, což je téměř o polovinu více než dnes. Pokračovala družba se sovětskými učiteli a vojáky, škola žila nejrůznějšími oslavami. Byl kladen důraz na ideovou výchovu dětí.

Rok 1986 byl posledním rokem působení ředitelky Věry Markové. Na ředitelském postu ji vystřídala Mgr. Božena Bartoňová.
V tomto roce byla na škole zavedena rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů v 6. třídě s počtem 30 žáků. Nadále byly pro školství rozpracovány úkoly, které se odvíjely od sjezdů KSČ. Důležité místo, podobně jako v 70. letech, zaujímala branná výchova a s ní související nábor žáků na vojenské školy.

Škola se tradičně zúčastňovala mnoha soutěží, zde je ilustrativní přehled některých z nich:
 Běh Mladé fronty
 Plavecká zdatnost
 Pohár Českého rozhlasu (zúčastňujeme se nepřetržitě dodnes)
 Sportovní gymnastika
 Vybíjená (zúčastňujeme se dodnes)
 Atletická všestrannost
 Puškinův památník; Děti, mír a umění
 Pythagoriáda (zúčastňujeme se nepřetržitě dodnes)
 Chemická, biologická, fyzikální, matematická, zeměpisná a dějepisná olympiáda (zúčastňujeme se dodnes)
 Soutěže pěveckých sborů, recitační soutěže

Přelomová léta

Školní rok 1988 - 1989 byl rokem převratných společenských změn.
Listopadové události a celkové změny ve společnosti měly samozřejmě dopad na výchovně vzdělávací činnost ve škole.

Byly vytyčeny základní principy života školy: princip humanity
princip demokracie
zásada apolitičnosti školy

Došlo ke změnám obsahů některých předmětů, byla zrušena činnost politických stran na škole, Večerní univerzita marxismu-leninismu a Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže. Byla ukončena družební smlouva s 1. sovětskou školou v Milovicích.
Pracovníkům školy byly vydány jejich kádrové materiály, došlo ke zjednodušení písemné dokumentace žáků.

Ze Síně tradic byla zřízena sborovna pedagogů.
Přestalo se ve škole zdravit Čest práci.
Byly anulovány úkoly branné výchovy a nábor do vojenských škol, které dlouhá léta zatěžovaly pedagogy při jejich každodenní práci.

Změnila se výzdoba školy a hlavně – její název. Od 3.října 1990 jsme Základní škola J.A.Komenského.
Řada pedagogů se zapojila do tehdejších událostí veřejného života, podíleli se na práci pro Občanské fórum.
Mezi další změny ve škole patřilo zavedení výuky cizích jazyků, a to anglického a německého jazyka (o výuku ruštiny nebyl z pochopitelných důvodů zájem). V tomto okamžiku muselo vedení školy řešit i problém aprobovanosti učitelů vyučujících cizí jazyk, řada z nich začala navštěvovat rekvalifikační kurzy.
Pro srovnání – uběhlo 20 let a celorepublikovým problémem škol je zajistit pro výuku plně kvalifikovaného učitele. Lidé se znalostí cizích jazyků nejsou dostatečně finančně motivováni a raději volí práci mimo školství.

V roce 1990 byly zákonem zřízeny školské úřady a školské rady. V tomto roce byla do městské části Litol umístěna Zvláštní škola.

Akce, kterých se škola v 90. letech pravidelně zúčastňovala s mnoha úspěchy:
 Mladý historik
 Matematická olympiáda, Pythagoriáda
 Olympiáda v českém jazyce, Soutěž v recitaci
 Fyzikální olympiáda, Archimediáda
 Biologická olympiáda, Chemická olympiáda
 Mladý zdravotník
 Soutěže v plavání, okresní kolo odbíjené, okresní soutěže v atletice
 Cena Českého rozhlasu
 Den Země


Ve školním roce 1991 - 1992 bylo započato hledání cesty transformace školství. Ministrem školství se tehdy stal Petr Vopěnka. Učitelé i odborníci byli vyzváni k diskusi nad několika transformačními projekty, které pak bohužel nebyly schváleny a školství se stalo citlivým bodem polistopadového politického vývoje.
Od toho roku byla trvale přemístěna do pavilonu družiny G Zvláštní škola s vlastním vedením.
V Litoli byl zřízen 1. stupeň samostatné základní školy (1. - 4. ročník) s vlastním vedením.

pozna.jpg

Škola začala pronajímat některé prostory, např. tělocvičny, prostory bývalé kotelny (kadeřnici a kosmetičce). Započal soukromý pronájem školní jídelny s výběrem ze 2 jídel.

Ve školním roce 1992 – 1993 byly schváleny návrhy osnov vyučovacího programu Obecná škola, které respektovaly specifikaci dětí v 1. - 5. ročníku. V tomto roce rozšířila svou činnost školní družina – otevřela Školní klub pro žáky 2. stupně.

V budově zahájily provoz lékařské ordinace – MUDr. J. Dušková a MUDr. M. Lev, kterého později vystřídala Mudr. E. Skalická.

V těchto letech se škola zúčastnila některých humanitárních akcí ve prospěch obětí války na Balkáně – např. „SOS Sarajevo“.

Ve školním roce 1994 – 1995 došlo k dalším výrazným změnám v životě školy, a to hlavně po stránce správní a finanční. Dne 1.1.1995 se ZŠ stala školou s právní subjektivitou a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byla schválena nová pravidla financování škol – finanční částky začaly být odvozovány od počtu dětí ve třídě stanoveným normativem pedagogických i nepedagogických pracovníků. Tato situace se bohužel odrazila v nutném snížení počtu pracovníků školy.
Městský úřad v tomto roce převedl na školu veškeré materiální vybavení a umožnil jí hospodařit s pronájmy po schválení Radou města.
V červnu 1995 byla schválena povinná devítiletá školní docházka s tím, že 1. stupeň je tvořen 1. - 5. ročníkem a 2. stupeň 6.- 9. ročníkem.

Od září 1995 byla v Lysé zřízena Obchodní akademie (letos slaví 15. výročí vzniku), která našla sídlo v učebnách pavilonu B v 1. patře, ve školním roce 1996 – 1997 jí byl postupně uvolněn celý pavilon. Později přešla do pavilonu C. Dnes má odborné učebny i v pavilonu G a disponuje tělocvičnou, která vznikla na místě nefunkčního bazénu v pavilonu E.

V tomto roce začala spravovat školní jídelnu firma Eurest. Od roku 1996 začala kromě nabídky obědů zajišťovat i svačiny pro děti. Dnes pro studenty na internátu připravuje i snídaně a večeře. Její kapacita je 1800 jídel denně.

Další zajímavosti roku 1995:
Cizí jazyk byl poprvé nabídnut již ve 4. třídě 1.stupně.
svp.jpgByly obnoveny tradiční školní výjezdy do přírody – tzv. školy v přírodě.V následujícím školním roce proběhlo konkurzní řízení na místo ředitele a od 1.8.1998 se stala ředitelkou školy Mgr. Vlasta Karásková.
Předností školy nadále bylo úžasné zázemí pro žáky, všechny prostory byly a dodnes jsou v jednom areálu. Škola se snažila poskytovat žákům co nejpříjemnější a nejzdravější prostředí – zavedla dohled nad pitným režimem žáků – pitné fontánky a nápojový automat.

Čím byl zajímavý školní rok 1998 – 1999? Hlavně tím, že škola otevřela novou samostatnou počítačovou učebnu! Tento rok se také stala fakultní školou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

V roce 1999 - 2000 se za účasti školy poprvé uskutečnila humanitární akce Běh Terryho Foxe.
V následujícím roce se škola stala pilotní školou projektu Dokážu to. Tohoto projektu se zúčastnila řada vyučujících, kterým účast přinesla mnoho nových nápadů do jejich práce s dětmi.
Ve školním roce 2002 – 2003 bylo pro žáky otevřeno Informační centrum, aby děti mohly denně využívat PC, pracovat s internetem a využívat školní knihovnu.


Akce 90. let a počátku 21. století

Pedagogové a pracovníci školy se neustále snažili zkvalitňovat a zpestřovat nabídku akcí pro žáky všech věkových kategorií:
 Zápis do 1. třídy zábavnou formou – vždy na téma nějaké pohádky
 Šťastný start – příprava budoucích prvňáčků s cílem ulehčit jim nástup do školy
 Projekt Začít spolu
 Genetická metoda čtení
 Slavnost 1. vysvědčení
 Kvalitní péče o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení, nabídka logopedie, detašované pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny Nymburk v areálu školy
 Výjezdní semináře na 1. i 2. stupni
 Lyžařský výcvik pro 7. ročníky
 Sportovní soustředění pro 8. ročníky
 Projektové dny
 Široká nabídka akcí ve školní družině
 Široká nabídka kroužků – kvalitní vyplnění volného času dětí
 Klub mladého diváka
 Klub mladého čtenáře
 Existence Schránky důvěry, důraz na primární prevenci a důsledné řešení výukových a výchovných obtíží žáků, s tím související preventivní program Semiramis
 Vydávání almanachu nebo školního časopisu
 Partnerská spolupráce se školou v polském Gyžicku
 Účast v programu Sokrates a mnoho dalších, kvalitních akcí

lyzak.jpg


Lyžařský výcvik, v Orlických horách, 2017

Ve školním roce 2003 - 2004 škola získala grant na rozjezd projektu „Kruh spolupracujících škol“ a grant „Týmy vzájemné spolupráce.“
V následujícím roce se škola zúčastnila výměnných pobytů žáků v rámci mezinárodního projektu Sokrates.
Rok 2005 - 2006 byl rokem náročným. Škola započala spolu s partnery – ZŠ G.A.Lindnera v Rožďalovicích a ZŠ Na Valech Poděbrady pracovat v rámci grantu Evropských sociálních fondů na vzdělávání pedagogů pro následnou realizaci školního vzdělávacího programu. Dalším partnerem bylo občanské sdružení AISIS Kladno. Ve spolupráci s ním byl realizován projekt Minimalizace šikany (MIŠ), kterého se zúčastnila velká část pracovníků školy.
Pro vedení školní dokumentace byl instalován program Bakalář, ve kterém je vedena elektronická dokumentace žáků dodnes.

V letech 2005 – 2008 byla škola aktivní v mnoha oblastech – byla pilotní školou MIŠ, byla a je členem Klubu ekologické výchovy, velká část pedagogů absolvovala školení Kritické myšlení, které přineslo mnohé moderní podněty do učebního procesu.

Velmi pěknou a prospěšnou tradicí se stalo konání Obhajob absolventských prací žáků 9. ročníků. Žáci, kteří si dobrovolně zvolí téma absolventské práce a některého z pedagogů jako konzultanta, prezentují svou práci na konci školního roku a závěrem obdrží jako certifikát absolventské tričko.

Bohužel, v těchto letech se více než kdy jindy projevovalo stáří budovy – zatékalo do parketové tělocvičny, na chodbách nás zlobily prošlapané dlaždice, spousta nábytku dosud neodpovídá hygienickým normám. Je s podivem, že přes veškeré provozní potíže vždy pedagogové školy a správní zaměstnanci stačili dětem vytvářet příjemné ovzduší školy.

Školní rok 2006 – 2007 byl opět rokem velké změny, a to především v personální oblasti – své dlouholeté působení na škole ukončila paní ředitelka Mgr. Vlasta Karásková, odešlo několik pedagogů, takže se částečně obměnil pedagogický sbor.
Novou ředitelkou školy se stala Mgr. Marie Nováková.
Další školní rok byl opět rokem nejrůznějších novinek – byla schválena účast školy v projektu ESF – Angličtina metodou Super-Nature, příslušní pedagogové absolvovali mnohá školení, aby mohli začít touto metodou vyučovat v 1. třídách od letošního školního roku 2010 – 2011.

Žáci školy se plošně zapojili do akcí environmentální výchovy, několikátým rokem se zúčastňujeme akce Recyklohraní, která má děti naučit recyklovat nejrůznější typy odpadu. Třídíme odpad a pilně sbíráme body, abychom si pak za ně mohli něco pěkného pořídit do výuky.

odpad.jpg
Třídíme odpad
Stále se konají červnové Obhajoby absolventských prací žáků 9. ročníků.

obhajoba_ap(1).jpgMusíme se pochlubit, že škola získala „Zlatý certifikát“ společnosti SCIO za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vzdělávání a tento titul si stále udržuje. Žáci 9. ročníků v loňském školním roce velmi dobře uspěli v každoročním srovnávacím testování.
Z jiných titulů jsme získali čestný titul „Škola udržitelného rozvoje.“

Škola je zapsána do českého vydání Guinessovy knihy rekordů za omotání obvodu školy gumičkami. Tato akce byla jakýmsi rozloučením jedné deváté třídy a velmi zdařile medializována.


Horká současnost

Vedení školy ve spolupráci s vedením Města Lysá nad Labem se v rámci svých možností snaží školu modernizovat.
Bylo změněno zabezpečení školy – hlavní vchod školy a šatny se otevírají pomocí čipů a u vstupů do školy je vrátný, který vydává příchozím pokyny, příslušné pro ten který vchod.
Městu se podařilo získat velkou finanční částku z ESF na rekonstrukci školy – výměnu oken, zateplení budov a střech a novou fasádu. Jelikož tuto akci nepokryla částka získaná z Evropy, zhruba třetina financí šla z rozpočtu zřizovatele.
V roce 35. výročí svého trvání školy vyměnila škola svůj notně ošumělý a opotřebovaný kabát za krásný, nový a barevný. Rekonstrukci provedla firma Proxima. Při této akci musela být urgentně opravena také parketová tělocvična, která nevydržela nápor stavebních prací a bohužel tak zvýšila finanční náročnost oprav.

Patříme mezi ojedinělé školy, kde dětem integrovaným a dětem s SVP poskytuje potřebnou péči 23 asistentek! Podle individuálního vzdělávacího plánu vyučujeme více než 60 dětí. Na škole stále probíhají předměty speciální pedagogické intervence, péče a logopedie.
Většina pedagogů se průběžně vzdělává, zajímají se o novinky ve svých oborech – jen v uplynulém roce se učitelé zúčastnili několika desítek různých školení.Během roku pořádáme například tyto akce:

 Akce školního parlamentu: Jarní hrátky, Podzimní hrátky, Předvánoční jarmark, Křeslo pro hosta
 Semináře primární prevence od 4. ročníku
 Projekty environmentální výchovy, např. Recyklohraní
 Projektové dny (5x ročně)
 Cvičení v přírodě – 1. stupeň
 Výjezdní semináře – oba stupně
 Akce jednotlivých tříd – exkurze, návštěvy muzeí, galerií, lektorovaných pořadů, besed
 Adaptační kurzy 1. a 6. tříd
 Lyžařský kurz pro 7. ročník
 Sportovní soustředění pro 8. ročník
 Turnaj v šipkách
 Lyská vánoční laťka
 Okresní kolo v přespolním běhu a stolním tenise
 Mc Donald´s cup – okrskové a okresní kolo

img_2043001.jpg

Naše trofejeVšechny žáky na sportovní soutěže výborně připravují vyučující tělesné výchovy, jak o tom svědčí „nabitá“ skříň trofejí.
Již nedostačuje a potřebovali bychom vitrínu větších rozměrů, z diplomů by byl již hodně
vysoký komín.

Žáci se pravidelně (jako už dlouhá léta) zapojují do tzv. předmětových soutěží:
Zeměpisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Olympiáda v českém jazyku
Matematická olympiáda
Přírodovědná olympiáda
Pythagoriáda
Soutěž Výstaviště Lysé nad Labem a mnohé, mnohé další

Naši žáci často vítězí v okresních kolech olympiád, za sebou nechávají studenty gymnázií. Mnozí jsou také velmi úspěšní v krajských kolech.

Počet akcí konaných ve škole je veliký, prostě „stále se něco děje“. Úplný výčet všech akcí a účasti v soutěžích lze v případě zájmu nalézt v každoročně vydávané Výroční zprávě školy.Rok 2015 byl rokem 20. výročí založení Obchodní akademie, která je od svého počátku umístěna v areálu školy, i když se stěhovala po různých pavilonech. Rok 2016 byl rokem 20.výročí příchodu bývalé zvláštní školy, od 1.9.2018 Praktické a základní školy, Komenského 1534 do pavilonu G. Tyto subjekty se spolu s naší školou snaží co nejlépe vycházet, spolupracovat a vzájemně si pomáhat nejen na úrovni vedení a zaměstnanců, ale i žáků a studentů. Doufáme, že vychováme mnoho dalších generací dětí z Lysé i z nejbližšího okolí a zůstaneme otevřenou, vstřícnou, moderní školou 21. století.


ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk
tel./fax: 325 551 220 e-mail: info@zsjaklysa.cz www.zsjaklysa.cz

vchod.jpgZdrojem informací pro nás byly školní kroniky, výroční zprávy a vzpomínky pamětníků. Omlouváme se všem, kdo našli v našem stručném povídání nesrovnalosti nebo jim v něm některá fakta chyběla, je velmi obtížné shrnout dlouhou a pestrou historii školy do 12 stran.


Tým tvůrců ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem
admin Designed & Code created by www.OandD.cz