ŠKOLNÍ KLUB 2018/19

vychovatelka ŠK: Boubínová Ludmila 722 806 767 boubinoval@zsjaklysa.cz
PROVOZ ŠK:

Pondělí 12.20 – 15.20 hod.
Úterý 12.20 – 15.20 hod.
Středa 12.20 – 15.20 hod.
Čtvrtek 12.20 – 15.20 hod.
Pátek 12.20 – 15.20 hod.

Poslání školního klubu
ŠK tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠK není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji od něho odlišují. Hlavním posláním ŠK je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace a částečně také dohledu nad žáky.
Činnost ŠK je určena přednostně pro žáky druhého stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci prvního stupně základní školy, pokud nejsou přijati k činnosti školní družiny. Činností vykonávaných ŠK se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do ŠK (žáci dojíždějící nebo čekající na odpolední výuku).

V době vedlejších prázdnin v průběhu školního roku není školní klub v provozu.
V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠK zajištěna s případným omezením podle pokynů hygienika. (minimální počet nad 10 zájemců z řad zákonných zástupců).

Činnosti ve ŠK:
● činnosti odpočinkové
- klidné hry-pexeso, karty, puzzle
- četba dětské knihy a časopisy, řešení kvízů, rébusů, křížovek, hádanek
- tematické vypravování k udržování tradic, svátků, povídání o přírodě a zvířatech, o životě lidí, vlastní příběhy a zážitky
● činnosti rekreační
- pohybové aktivity ve školním klubu
- využívání tělocvičen, venkovní učebny a hřiště ZŠ pro pohybové a míčové aktivity
- žáci se ve školním klubu seznamují s počítačem a jeho ovládáním, rozvíjí si tvůrčí schopnost, postřeh, rychlost a soustředění. Některé hry umožňují spolupráci dvou žáků.
● činnosti sebeobslužné
- žáci jsou vedeni k upevňování hygienických návyků a dodržování hygienických pravidel.
- kulturní návyky - důsledné vedení ke zdravení, požádání, poděkování, omluva, minimalizace vulgarismů v dětské mluvě, oslovování křestními jmény
● činnosti příležitostné (výtvarné a pracovní činnosti)
- výroba předmětů na úpravu a výzdobu školního klubu k tradičním svátkům a ročním obdobím
- účast v soutěžích vyhlášených školním klubem
Průřezová témata:
● osobnostní a sociální výchova
● výchova demokratického občana
● výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
● multikulturní výchova
● environmentální výchova
● mediální výchova.


Podmínky průběhu a ukončování vzdělávání ve ŠK:

• K docházce do školního klubu jsou přednostně přijímání žáci vyšších ročníků ZŠ
(Kapacita ŠK je doplněna dětmi nižších ročníků s přihlédnutím k individuálním potřebám.)
• Dítě je přijímáno na základě podání řádně vyplněné písemné přihlášky zákonnými zástupci ve dnech zápisu do ŠK (zajišťuje vedoucí vychovatelka)
• Docházka do ŠK je stanovena na jeden školní rok (1. září -30. června)
● Výše úplaty 800,- Kč/ šk. rok je splatná ke dni 15. září (připsání na účet školy) v případě neuhrazení částky do tohoto termínu, bude zákonný zástupce informován o ukončení docházky dítěte do ŠK.
• Odhlašování ze ŠK je možné vždy k pololetí na základě písemné žádosti zákonného zástupce, který přihlášku podal
• Snížení úplaty je možné dle platných pravidel uvedených ve vnitřním řádu ŠK
• V případech vážného porušení vnitřního řádu ŠK může být dítě podmínečně vyloučeno, při opětovném porušení následně vyloučeno ze ŠK

O zařazení do ŠK rozhoduje ředitelka školy bez správního řízení.
admin Designed & Code created by www.OandD.cz