Školská rada

V letošním školním roce skončilo tříleté funkční období současné školské rady. Z voleb, které proběhly 21.9.2017, vyplynulo, že členové školské rady ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem 2017/18 zůstávají ve stejném složení jako pro předchozí volební období:
Zástupci zřizovatele:
Jan Burian
Ing. Vladimír Kopecký
Zástupci rodičů:
Petr Čermák, otec žákyně 7.A
Martin Kubica, otec žáka 4.B
Zástupci pedagogů:
Mgr. Erika Drobná, předsedkyně školské rady
Mgr. Hana Fabiánová

Zápisy ze schůzek jsou součástí výroční zprávy školy, k nahlédnutí u předsedkyně školské rady a nejaktuálnější na webu školy.Legislativa školské rady § 167 a 168 školského zákona 561/2004 Sb. ve znění zákona č. 64/2014 Sb.:
1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,
f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

Školská rada:
a)vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b)schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c)schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
d)schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
e)podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f)projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g)projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h)podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i)podává návrh na odvolání ředitele,
j)podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Zápis ze zasedání školské rady dne 9.10.2017
Datum: 9.10.2017, 18:00
Zapsala: Mgr. E. Drobná
Přítomní: Ing. V. Kopecký, J. Burian, M. Kubica, P. Čermák, Mgr. E. Drobná
Program: 1) Schválení výroční zprávy za školní rok 2016/17
2) Návrh na investiční akce na rok 2018, výhled do dalších let
3) Priority školy ohledně investičních akcí
4) Schválení dodatku Školního řádu
5) Dopravní situace před školou
6) Rekonstrukce nadjezdu v Lysé nad Labem
7) Sportovní hala
8) Dotace na plavání
1) E. Drobná otevřela diskuzi na téma výroční zpráva, ta byla jednomyslně schválena
2) E. Drobná otevřela diskuzi s dotazem na reálný stav a výhled návrhů oprav, rekonstrukcí a investic v roce 2018. Pan V. Kopecký informoval o stavu jednotlivých záměrů odboru Správy majetku Města a o problémech s tím souvisejících. Jako reálně uskutečnitelné akce v roce 2018 vidí rekonstrukci severní strany pavilonu D (včetně kuchyňky, teplé vody a stoupaček) – bez rekonstrukce elektro. Informoval, že je to v návrhu rozpočtu na další rok.
Ohledně dotazu na zvětšení jídelny Scolarestu informoval V. Kopecký, že pro příští rok je plánováno zadání projektové dokumentace. Realizace by mohla proběhnout v roce 2019, protože na akci bude nutno získat stavební povolení. Také ohledně toalety pro imobilní v jídelně informoval, že je připravena studie a projekt je ve fázi přípravy – pravděpodobná realizace červenec-srpen 2018.
Do návrhu rozpočtu byla podána také částka 400.000 Kč na co nejlevnější opravu šaten v pavilonu A. (pro odstranění nálezů ze zprávy BOZP). Řešení konečné rekonstrukce je závislé na výsledcích studie na zvýšení kapacity škol, kterou provádí odbor MI
Jako poslední bod uvedl pan Kopecký, že je zadána projektová dokumentace na toalety v pav. C.
Ohledně navýšení kapacity školy pan Kopecký informoval, že odbor městského investora zvažuje a prozkoumává víc možností ve spolupráci s projektantem panem Zrníkem.
3) E. Drobná informovala přítomné o prioritách školy, za které jsou považovány jednak optická síť a dotažení internetu do všech pavilonů školy, a jednak vybavení nábytkem kabinetů a tříd, kde je stále nábytek pořízený při otevření školy. Pan J. Burian potvrdil, že to chápe jako prioritu.
4) E. Drobná informovala členy školské rady o novém dodatku Školního řádu týkajícího se Práv a povinností pedagogů. Úprava ŠŘ a přidání bodu bylo jednomyslně schváleno.
5) Pan M. Kubica přednesl připomínky rodičů ohledně dopravní situace před školou. Na dotaz ohledně stavební úpravy a dopravního značení na silnici odpověděl pan Kopecký s vysvětlením, že kvůli nutné rekonstrukci hlavního rozvaděče vody a odvodu dešťové vody zatím tato úprava není vhodná. Dále pak pan Kubica upozorňoval na stavbu v křižovatce před školou a na skladování materiálů na chodnících. Pan Burian bude informovat Městskou policii.
6) Pan Kubica spolu s panem Čermákem vznesli dotaz ohledně rekonstrukce nadjezdu v Lysé nad Labem. Pan Burian vysvětlil situaci včetně uvedených objížďkových silnic.
7) Na dotaz pana Čermáka ohledně plánované víceúčelové sportovní haly v Lysé nad Labem odpovídal pan Burian a uvedl, že v současné době je připravena studie a projektová kancelář připravuje 3 varianty vytápění, které se budou předkládat zastupitelstvu na výběr a schválení.
8) Mgr. Drobná informovala členy školské rady ohledně podané žádosti o dotaci na MŠMT, která by měla pokrýt náklady na dopravu žáků na povinné plavání.admin Designed & Code created by www.OandD.cz