Školská radaV letošním školním roce končí tříleté funkční období současné školské rady. Ředitelka školy vyhlašuje volby na den 21.9.2017 12:00 - 19:00h a vyzývá k podání návrhů kandidátů za zákonné zástupce žáků a pedagogické pracovníky. Návrhy lze podávat volební komisi ve složení D.Bošinová, L.Nová a L.Boubín do 6.9.2017. Bližší informace viz Aktuality.


Členové školské rady ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem pro školní roky 2014/15, 2015/16, 2016/17:

Zástupci zřizovatele:
MVDr. Jan Kořínek, od školního roku 2015/16 nově Jan Burian
Ing. Vladimír Kopecký

Zástupci rodičů:
Petr Čermák, otec žákyně 6.A
Martin Kubica, otec žáka 3.B

Zástupci pedagogů:
Mgr. Erika Drobná, předsedkyně školské rady
Mgr. Hana Fabiánová

Zápisy ze schůzek jsou součástí výroční zprávy školy, k nahlédnutí u předsedkyně školské rady a nejaktuálnější na webu školy.Legislativa školské rady § 167 a 168 školského zákona 561/2004 Sb. ve znění zákona č. 64/2014 Sb.:
1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,
f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

Školská rada:
a)vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b)schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c)schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
d)schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
e)podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f)projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g)projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h)podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i)podává návrh na odvolání ředitele,
j)podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.Členové školské rady ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem pro školní roky 2011/12, 2012/13, 2013/14:
Zástupci zřizovatele:
Josef Kolman
Mgr. Jaroslav Minařík
Zástupci rodičů:
Martina Šlingrová, matka žáka 6.A
Petr Čermák, otec žáků 4.A, 8.B
Zástupci pedagogů:
Mgr. Jana Šenfelderová, předsedkyně školské rady
Mgr. Jolana Rudolfová

admin Designed & Code created by www.OandD.cz